Profesionální a termínové překladatelské služby v oblasti mnoha oborů pro Vaší firmu nebo pro osobní potřeby v anglickém, německém, českém a polském jazyku. Při stálém rozšiřování našich služeb Vám nabízíme:


Překlady právnických textů

Překlady dokumentů spojených se smluvním právem, nemovitostmi, dědickým právem, rodinným právem, právem duševního vlastnictví, civilní procedurou, obchodním právem, pracovním právem a jinými oblastmi práva, vytvořené díky specialistickým vědomostem ohledně terminologie z oblasti polského, anglického, amerického, německého a českého práva.


Ověřené překlady

Soudní a úřední překlady s razítkem soudního překladatele.


Korporátní a firemní překlady

Překlady dokumentů spojených se společnostmi, dokumentů potřebných k založení společnosti, vnitřní a vnější firemní korespondenci a také korespondenci mezi různými hospodářskými subjekty, úřady a institucemi.


Překlady pro osobní potřeby

Překlady textů nezbytné při ucházení se o práci, tj. CV, motivační dopis, potvrzení o zaměstnání, reference, atd. Překlady magisterských a bakalářských prací, recenzí, zpráv, raportů, dopisů a mnoho dalších textů dle přání klienta.


Medicínské a farmaceutické překlady

Překlad medicínských textů s dodržením specialistické terminologie, opisy chirurgických zákroků, zákroků plastické chirurgie a estetické medicíny, obsah souhlasu k provedení lékařského zákroku, průběh nemoci, potvrzení o provedeném zákroku, popis očních zákroků (mimo jiné průběh a výsledek odstranění šedého zákalu). Překlad etikety léků, doplňků stravy atd.)


Technické překlady v průmyslovém odvětví

Překlady bezpečnostních listů nebezpečných substancí (Safety Data Sheet), návodu ovládání zařízení, etikety, technických popisů strojů používaných v chemickém průmyslu a mnoho jiných. Cílový text zachovává grafické znaky, piktogramy a jiné prvky, které jsou popsané v regulačních nařízeních (mimo jiné nařízení REACH).


Překlady webových stránek a marketingových nabídek

Překlad obsahu webových stránek, obchodních nabídek a marketingových nabídek, letáků, vizitek, reklam a mnoho dalších.


Verbální překlady

Verbální překlady v tlumočnických kabinách nebo konsekutivní během konference, během obchodních setkání, během pracovních pohovorů, během soukromých setkání a v osobních záležitostech, třeba při koupi bytu v zahraničí, v přípravě zahraničních zájezdů, v organizaci služebních cest, při telefonické rezervaci ubytování nebo stravy.


Finanční a bankovní překlady

Finanční a bankovní překlady spojené s účetnictvím. Překlady finančních zpráv, rozvahy, výkazů zisků a ztrát atd.


Jazykové korektury textů v cílovém jazyce

Slohové, jazykové a gramatické korektury obsahu cílového textu. Kontrola nebo korektura textu v cílovém jazyce podle slohu, gramatiky a jazyka (kontrola a korektura bakalářských a magisterských prací, raportů, a mnoho jiných dokumentů rodilým mluvčím).


Překlad obsahu náborových textů

Překlady dokumentů spojených s ucházením se o práci nebo s přípravou nabídek práce. Překlady CV, motivačních dopisů, potvrzení o zaměstnání, referencí a nabídek práce.


Objednejte si překlad

Rychle, profesionálně, za rozumnou cenu


Zjistěte cenu vaší zakázky